Algemene Voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaten van het Advocatenkantoor Marc SCHOOFS BV, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsnaam ARKALIS - PARTNERS IN LAW, met zetel te 1800 VILVOORDE, Stationlei 68 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0461.975.069 (RPR BRUSSEL). Onder cliënt wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of overheid die aan ARKALIS de opdracht geeft om namens hem/haar op te treden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

Telkens een cliënt een beroep doet op de diensten van ARKALIS, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door ARKALIS. Behoudens publicatie of mededeling uitgaande van ARKALIS, onder welke vorm dan ook, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen.

Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of van deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door ARKALIS.

Het komt ARKALIS en de cliënten toe van hun onderlinge afspraken een aanvullende uitdrukkelijke overeenkomst voor juridische dienstverlening op te stellen. Bij gebreke hieraan zullen onderhavige algemene voorwaarden de contractuele relatie tussen partijen beheersen en zullen de resterende afspraken afgeleid worden uit de onderlinge communicatie. ARKALIS is onderworpen aan de BTW-reglementering.

2. Indien de begeleiding van de cliënt en/of een dossier gebeurt door een bepaalde advocaat verbonden aan ARKALIS, wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn tussen de cliënt en ARKALIS.

ARKALIS heeft daarbij de mogelijkheid om de opdrachten en zaken toe te wijzen aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van het kantoor ARKALIS en is ook vrij om de ene advocaat te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt zich tegen zulke beslissing kan verzetten. ARKALIS heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te besteden aan andere advocaten die geen deel uitmaken van het kantoor ARKALIS voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten.

3. ARKALIS verbindt zich ertoe zijn prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt ARKALIS zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. ARKALIS is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

4. De advocaten van het kantoor ARKALIS zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. die ARKALIS overmaakt aan zijn cliënten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van ARKALIS. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. De cliënt verbindt er zich toe tijdens de opdracht alle nodige en nuttige informatie en stukken onmiddellijk mee te delen aan ARKALIS. Aflevering is pas gebeurd nadat ARKALIS er de ontvangst van bevestigd heeft. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie.

5. De adviezen, opinies, schriftelijke stukken, enz. uitgaande van ARKALIS zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van ARKALIS. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke cliënten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door ARKALIS.

6. Voor wat betreft iedere materiële schade of immateriële schade (zoals morele schade, verlies van cliënteel, van productie, van tijd, van gegevens of van commerciële opportuniteiten, enz.) die de cliënt zou lijden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van ARKALIS alsmede deze van alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor ARKALIS of van de advocaten die voor rekening van ARKALIS werken, beperkt tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van ARKALIS (het bedrag dat van geval tot geval toepasselijk is, wordt op eerste aanvraag van de cliënt door ARKALIS meegedeeld).

De cliënt vrijwaart ARKALIS alsmede alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor ARKALIS of de advocaten die voor rekening van ARKALIS werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door ARKALIS voor rekening van de cliënt, tenzij in geval van zware fout vanwege ARKALIS. De beroepsaansprakelijkheid is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies bij de verzekeringsmaatschappij AMLIN EUROPE NV met maatschappelijke zetel te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II laan nr. 9 onder polisnummer LXX034899. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan mits vergoeding een aanvullende verzekering worden afgesloten / verhoogde limiet worden aangevraagd. Op eenvoudig verzoek wordt een verzekeringsattest overgemaakt aan de cliënt.

7. Tenzij andersluidende overeenkomst tussen ARKALIS en de cliënt, factureert ARKALIS zijn prestaties en zijn kosten aan zijn gebruikelijke tarieven die van tijd tot tijd aan de evolutie van de marktprijzen worden aangepast, zonder dat ARKALIS van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken. ARKALIS behoudt zich het recht voor om een provisie te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten. Met bepaalde cliënten kan ARKALIS ook een abonnementsformule uitwerken. Er kan met de cliënt ook overeengekomen worden dat een gedeelte van het ereloon gebaseerd wordt op het behaalde resultaat (succes fee). Indien de cliënt in dergelijke dossier beslist van advocaat te veranderen, zal de cliënt gehouden zijn het tot het voldoen van het resultaatgebonden deel van het ereloon bij het behalen van het resultaat dat bereikt werd dankzij de inspanningen van ARKALIS. De cliënt is verplicht het uiteindelijk behaalde resultaat te berichten aan ARKALIS en dit op diens eerste verzoek.

8. De facturen van ARKALIS zijn contant betaalbaar, zonder korting, op de zetel van ARKALIS tegen ontvangstbewijs of op de bankrekening die op de ereloonnota of provisiestaat vermeld wordt. Bij gebreke aan betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002, te rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding (welke minstens 15% van het factuurbedrag bedraagt). Betalings- of wisselbriefkosten zijn voor rekening van de cliënt. Iedere reclamatie met betrekking tot een factuur moet aan ARKALIS gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan dergelijk aangetekend schrijven wordt de factuur onherroepelijk geacht aanvaard te zijn. In geval één ereloonnota of provisiestaat onbetaald blijft worden alle eventueel zelfs nog niet vervallen erelonen of provisiestaten onmiddellijk en integraal verschuldigd. Bij niet of niet-tijdige betaling houdt ARKALIS zich het recht voor de prestaties onmiddellijk stop te zetten en dit zelfs indien dit negatieve gevolgen heeft voor het dossier van de cliënt. Eventuele kosten gemaakt bij derden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij gerechtsdeurwaarder, notaris, vertaalbureau, technische raadsman etc.) worden op eerste verzoek van ARKALIS door de cliënt bij deze derde voldaan.

9. Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door ARKALIS moeilijker of kostelijker maken dan op het moment van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs voorzien kan worden, is ARKALIS gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om zijn verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.

10. ARKALIS stort alle bedragen die hij voor cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan cliënt. Indien ARKALIS een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

ARKALIS mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt, sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloon- of provisiestaten te betwisten.

Het feit dat ARKALIS openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw of het resterende saldo te voldoen en dit voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag te voldoen. ARKALIS stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden. Dit behoudens andersluidende instructies van de cliënt of akkoorden met de derden.

11. Vanaf de stopzetting of beëindiging van de opdracht wordt het dossier vijf (5) jaar bijgehouden, waarna het vernietigd wordt. De aansprakelijkheid van ARKALIS verjaart vijf (5) jaar na de eventueel zelfs stilzwijgende beëindiging van de opdracht. 

12. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die buiten haar beroepsactiviteit vallen, heeft het recht om van het contract juridische dienstverlening af te zien en dit binnen een herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de sluiting van de overeenkomst.  Deze overeenkomst kan ook, zoals hierboven uiteengezet, stilzwijgend tot stand komen. In dat geval zal de herroepingstermijn van start gaan op de dag waarop het eerste contact gebeurde. Het herroepingsrecht moet aan ARKALIS per aangetekend schrijven worden medegedeeld, uiterlijk op de dag van het verstrijken van de termijn. Indien de cliënt in die periode om prestaties van ARKALIS gevraagd heeft, zal de cliënt deze prestaties moeten vergoeden.

13. Zowel de cliënt als ARKALIS hebben het recht om de overeenkomst tot juridische dienstverlening met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. De cliënt is in dergelijk geval verplicht om alle openstaande erelonen, provisies en kosten voor de geleverde werkzaamheden tot op de datum van de beëindiging van de overeenkomst tot juridische dienstverlening onmiddellijk te betalen en ARKALIS verbindt zich ertoe het dossier bestaande uit de overtuigingstukken van alle partijen, eventuele expertiseverslagen en de procedurestukken op eerste verzoek aan de cliënt of de door hem aangeduide derde over te maken.

14. Eventuele klachten kunnen gericht worden tot uw dossierbeheerder of op het e-mailadres [email protected]

Consumenten kunnen in geval van klacht(en) deze ook indienen bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten, te bereiken op volgende coördinaten: 1000 BRUSSEL, Staatsbladsstraat 8 (tel: 02/307.72.20 en fax: 02/307.72.21). Klachten kunnen op drie manieren worden ingediend, namelijk online via het klachtenformulier, per brief of per fax. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden op de website http://oca.ligeca.be. Overeenkomstig artikel VIII.3.4. Codex Deontologie voor Advocaten zijn wij niet verplicht om deel te nemen aan deze procedure.

15. De overeenkomst tussen ARKALIS en de cliënt wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel (België) exclusief bevoegd. Voor zover nodig wordt ten behoeve van dit bevoegdheidsbeding tussen partijen overeengekomen dat de plaats van dienstverlening door ARKALIS Brussel (België) is. Dit alles met dien verstande dat ARKALIS tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.

16. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.