Privacyverklaring

Privacy is meer dan een woord voor ons, het is een fundamenteel recht.

Wij lichten u dan ook graag toe welke maatregelen wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast vindt u in deze verklaring ook een overzicht van de rechten waarover u beschikt als bezoeker van onze website, als (potentiële) cliënt van ons kantoor of als betrokkene (bijvoorbeeld als contactpersoon in een bedrijf). 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens uitgevoerd door de BV Advocatenkantoor Marc SCHOOFS, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsnaam ARKALIS.

Lees deze verklaring grondig en met de nodige aandacht door.


Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 

Advocatenkantoor Marc SCHOOFS BV, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsnaam ARKALIS - PARTNERS IN LAW, met zetel te 1800 VILVOORDE, Stationlei 68 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0461.975.069 (RPR BRUSSEL) is de verwerkingsverantwoordelijke en stelt aldus het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.

Indien u vragen heeft bij deze privacyverklaring kan u deze richten tot het e-mailadres [email protected]


Verwerken wij persoonsgegevens? 

Voor de uitoefening van onze activiteiten is de verwerking van persoonsgegevens onontbeerlijk. Onder persoonsgegevens wordt begrepen: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Contactinformatie: naam, voornaam, titel, adresgegevens, e-mailadres, …;
 • Gegevens die u ons verstrekt of die in ons bezit komen bij de uitvoering van de overeenkomst (bankrekeninginformatie, …);
 • Gegevens die u ons verstrekt in een ander kader (sollicitatie, eerste contactname, events, leveranciers, …).


Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • in het kader van onze juridische dienstverlening en advocatendiensten (briefwisseling, vertegenwoordiging, bankverrichtingen, …) ;
 • in het kader van de werking van het kantoor (contactpersonen bij leveranciers, … )
 • om te voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen (bv. witwaswetgeving) ;
 • marketingdoeleinden ;
 • behandeling van sollicitaties.


Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere rechtsgronden, zoals:

 • de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de ARKALIS (of de voorbereiding daarvan);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons als verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen;
 • uw toestemming.


Worden uw persoonsgegevens overgedragen? 

Om onze activiteiten naar behoren te kunnen uitoefenen en u de best mogelijke dienstverlenging te kunnen garanderen, is het vaak noodzakelijk om bepaalde van uw persoonsgegevens over te maken aan andere actoren. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan:

 • Medewerkers verbonden aan ARKALIS en die bijgevolg gebonden zijn door het beroepsgeheim of een contractuele discretieplicht.;
 • Derden die belangrijk en/of noodzakelijk zijn voor de juridische dienstverlening: tegenpartijen, contactpersonen, verzekeringsmaatschappijen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, andere advocaten, overheden, rechtbanken, … ;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers: leveranciers in het kader van ICT-diensten, telecomdiensten, …;
 • Verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst werd gesloten.

U gelieve daarbij rekening te houden dat het gaat om een niet-exhaustieve lijst en het zowel kan gaan om binnenlandse en buitenlandse actoren. Wij dragen slechts gegevens over voor de in deze privacyverklaring vermelde doelstellingen en dit op basis van de hierboven aangegeven rechtsgronden. 


Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in deze privacyverklaring gestelde doelen te bereiken, waarbij rekening moet worden gehouden met de wettelijke bewaartermijnen, gerechtvaardigde belangen, … 


Vertrouwelijkheid en Veiligheid 

Vertrouwelijkheid is de hoeksteen van ons beroep en daar hoort vanzelfsprekend een aspect veiligheid bij. Wij nemen dan ook de passende technische en organisatorische maatregelen om een passende beveiliging te kunnen waarborgen en beschermen uw gegevens dan ook tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

In geen geval kan de verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 


Over welke rechten beschikt u? 

In overeenstemming met de geldende regelgeving en binnen de daarin gestelde beperkingen (bv. beroepsgeheim), hebben betrokkenen de volgende rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door ARKALIS:

Recht om uw toestemming in te trekken

In de gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat in elke geval de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet. Dit volgens het principe : “Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan.

Inzagerecht 

U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die betrekking hebben op u, en ons desgevallend een kopie te vragen van de gegevens vermeld in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij u een passende vergoeding vragen.

Rectificatie en vervollediging van gegevens

U heeft het recht om de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijkerwijze niet meer geleverd kunnen worden.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U heeft het recht om de wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen indien daartoe een wettelijke grondslag voorhanden is (bijvoorbeeld: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; …) 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen indien daartoe een wettelijke grondslag voorhanden is (bijvoorbeeld: u betwist de juistheid van persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en u verzoekt in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan; …)

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft in die gevallen ook het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. 

Recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen en zo:

 • de verwerking gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen of deze van een derde, behoudens dwingende gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan de belangen, rechten, en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de verwerking geschiedt ten behoeve van direct marketing.


U kunt voormelde rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected]; per post naar ARKALIS, 1800 Vilvoorde, Stationlei 68 of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de website (www.arkalis.be), mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.


Gegevensbeschermingsautoriteit 

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:


Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 2 274 48 00

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Wijziging van deze verklaring 

Wij behoudens ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen of anderszins aan te passen. Gelieve deze verklaring dan ook regelmatig te raadplegen zodat u steeds op hoogte bent van eventuele aanpassingen.    

Opgesteld te VILVOORDE in mei 2018.