op 13 jul 2020

Recent zijn een aantal nieuwe steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers van ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In dit artikel wordt kort stilgestaan bij de aanpassingen aan het stelsel tijdelijke economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden in het kader van de COVID-19-epidemie. Met deze aanpassingen tracht de federale overheid een vlottere toegang tot dit stelsel mogelijk te maken.

Deze nieuwe regeling inzake economische werkloosheid is van toepassing op de werkgever die niet meer in de voorwaarden verkeert om zich ten aanzien van zijn werknemers te beroepen op de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke overmacht die verband houdt met de uitbraak van het coronavirus.(1) De regeling treedt in werking op 1 september 2020 en is van toepassing tot 31 december 2020.

Arbeiders

Een hierboven bedoelde werkgever heeft twee opties:

  • de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van zijn arbeiders schorsen.  
  • een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren.

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken kan, bij ontstentenis van een sectoraal K.B, de uitvoering van de overeenkomst worden geschorst gedurende maximaal acht weken in plaats van de huidige vier weken.

Een regeling van gedeeltelijke arbeid, die minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee omvat, kan, bij ontstentenis van een sectoraal K.B., worden ingevoerd voor een maximumduur van achttien weken in plaats van de huidige drie maanden.

Indien de maximumduur wordt bereikt, moet de werkgever de regeling van volledige arbeid gedurende een volledige arbeidsweek opnieuw invoeren alvorens een nieuwe volledige schorsing of een nieuwe regeling van gedeeltelijke arbeid kan ingaan.

Bedienden

De werkgever heeft ook hier dezelfde mogelijkheden:

  • een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of
  • de invoering van een regeling van gedeeltelijke arbeid.

De onderneming dient hierbij echter niet te beantwoorden aan de normale preliminaire criteria (2) om te kunnen worden beschouwd als een onderneming in moeilijkheden.

Er zijn wel een aantal andere voorwaarden die moeten zijn voldaan. De werkgever dient namelijk aan te tonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van één van de regelingen een substantiële daling van minstens 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Daarenboven dient hij de desbetreffende bedienden twee vormingsdagen per maand aan te bieden.

Ondernemingen die van bovenstaande regeling willen gebruik maken, dienen gebonden te zijn door een cao of een ondernemingsplan. In het tweede geval moeten zowel de substantiële daling als de vormingsdagen in dit ondernemingsplan worden aangetoond. Het ondernemingsplan kan niet afwijken van het bedrag van het supplement bedoeld in artikel 77/4, § 7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Een kopie van dit ondernemingsplan moet onverwijld worden overgemaakt aan de ondernemingsraad, of bij gebreke daarvan, aan de vakbondsafvaardiging. Het plan moet echter niet worden overgemaakt aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en niet worden goedgekeurd door de Commissie “Ondernemingsplannen”.

Zowel de maximumduur van zestien kalenderweken per kalenderjaar voor de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst als de maximale periode van zesentwintig kalenderweken per kalenderjaar voor de regeling van gedeeltelijke arbeid wordt, tot eind 2020, verhoogd met acht kalenderweken.

 

Heeft u omtrent deze bijdrage verdere vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Arkalis – Partners in law

Actueel tot 13 juli 2020(1) Artikel 12 e.v. Koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, BS 1 juli 2020.

(2) Verslag aan de Koning bij het KB van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, BS 1 juli 2020.