op 25 mrt 2020

Het COVID-19 virus houdt België (en de rest van Europa) reeds enkele weken in een houdgreep: het aantal besmettingen en doden blijven helaas oplopen. Het virus is inmiddels niet meer weg te denken van sociale media, tv en pers. Het in december 2019 nog volledig onbekende virus heeft recentelijk tot bijzonder drastische, maar nodige maatregelen geleid.

De federale overheid heeft reeds tweemaal maatregelen afgekondigd ter indamming van de verspreiding van het coronavirus. Hierdoor is het openbaar leven grotendeels stilgevallen: restaurants, cafés, sportclubs, feestzalen, scholen en alle niet-essentiële winkels dienen gesloten te zijn. Daarenboven heerst er een samenscholingsverbod alsook een verbod op niet-noodzakelijke verplaatsingen. (1)

Deze maatregelen hebben vanzelfsprekend een grote impact op de Belgische en Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen. Daarom zijn er tal van steunmaatregelen uitgewerkt om bedrijven bij te staan en te voorkomen dat ze in financiële problemen terechtkomen.  Hierna volgt een korte uiteenzetting over de extra steunmaatregelen ten tijde van de coronacrisis.


1. Hinderpremie

Er is een ‘hinderpremie’ voorzien voor alle Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de verplichte sluitingsmaatregelen van de federale overheid. Op deze manier kan een ernstig inkomensverlies deels worden gecompenseerd.(2) Het gaat hierbij evenwel om zelfstandigen in hoofd- of bijberoep en om ondernemingen met werkende vennoten of die minstens één voltijdse werknemer in dienst hebben.(3)

Men kan daarenboven slechts beroep doen op deze premie indien men voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1) de onderneming of zelfstandige is actief;

2) de actieve exploitatie- of uitbatingszetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Er wordt één hinderpremie per onderneming (op basis van het ondernemingsnummer) toegekend. Bovendien kan er maar één hinderpremie voor eenzelfde locatie aan maximaal één ondernemingsnummer binnen dezelfde activiteitencode (NACE) worden toegestaan.(4)

De premie bedraagt 4.000 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd met 160 EUR per dag voor elke dag dat de verplichte sluiting na 6 april blijft duren.(5)

De online tool, ter aanvraag van de hinderpremie, is nog in volle ontwikkeling en dus nog niet beschikbaar. Men kan wel op de hoogte gehouden worden door een naam en e-mailadres achter te laten op vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie.


 2. Crisiswaarborgen

De bestaande waarborgregeling van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) wordt in het kader van de coronacrisis uitgebreid.(6) Deze uitbreiding, voor een bedrag van 100 miljoen euro, moet ervoor zorgen dat grote ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden, zoals RSZ- en BTW-schulden, achterstallige huur of lonen, een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen voor een periode van 12 maanden i.p.v. 3 maanden. Daarbovenop is de premie voor de crisiswaarborg laag: 0,25% i.p.v. 0,5%. De regeling loopt – op het ogenblik van schrijven - tot eind 2020.

Om gebruik te maken van een financieringsvraag op basis van de corona-waarborgregeling dient men de bank of leasingmaatschappij te contacteren. Deze zullen – na analyse – bepalen of uw financiering in aanmerking komt voor deze waarborg. Het is aan de aanvrager om aan te tonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis.(7)


3. Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die het economisch moeilijk hebben en bijgevolg moeite hebben om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Het gaat hierbij om minnelijke betalingstermijnen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. De schuld kan aldus worden afgelost a.d.h.v. maandelijkse afbetalingen. Zodoende kan de invordering van de schuld via dwangbevel (en de daarmee gepaard gaande kosten) worden vermeden.(8)

De aanvraag van een minnelijk afbetalingsplan gebeurt door het invullen van een online aanvraagformulier op www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm.

 

4. Uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen, die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds ter uitstel van de betaling van de verschuldigde voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. De betaling wordt uitgesteld met een jaar, wat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet worden betaald voor 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal voor 30 juni 2021.

Een aanvraag kan worden ingediend tot 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen. Dient men een aanvraag in voor 15 juni 2020, dan heeft men enkel recht op een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal van 2020.


5. Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

Vanaf 23 maart 2020 kunnen zelfstandigen en ondernemingen, ten gevolge van de corona-epidemie, een uitstel van betalingen aan de RSZ vragen.

Dit uitstel loopt tot 15 december 2020.

Ondernemingen die getroffen zijn door de opgelegde sluiting van de federale overheid komen automatisch in aanmerking voor het uitstel. Het gaat hierbij om ondernemingen actief in volgende sectoren: horeca, cultuur, recreatie, sport en alle handelszaken en winkels die moeten sluiten n.a.v. de federale maatregelen. Het spreekt voor zich dat handelszaken die mogen open blijven, niet van het uitstel kunnen genieten.

Niet-essentiële bedrijven, zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 18 maart 2020, die gesloten zijn omdat zij de sanitaire maatregelen niet kunnen naleven, kunnen vanaf 26 maart 2020 op basis van een verklaring op eer ook van het uitstel gebruik maken.

Alle betalingen vanaf 20 maart 2020 vallen onder dit uitstel. Volgende betalingen komen aldus in aanmerking:

 • De nog te betalen wijzigingen der bijdragen ;
 • De maandelijkse schijven van de lopende afbetalingsplannen ;
 • Het derde voorschot voor het 1e kwartaal ;
 • Het saldo van het 1e kwartaal ;
 • Het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 1 april 2020 en voor 30 april 2020 moet worden betaald ;
 • De voorschotten voor het 2e kwartaal ;
 • Het saldo van het 2e kwartaal.

Het gaat hierbij om de werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen.

Opgepast! De RSZ-aangifte dient wel nog steeds binnen de gestelde termijnen te worden ingediend!

Het aanvraagformulier kan vanaf 23 maart 2020 worden gedownload via de portaalsite van de sociale zekerheid. Het formulier voor de verklaring op eer wordt op 26 maart 2020 op de portaalsite van de sociale zekerheid geplaatst.(9)

 

6. Vergoeding voor thuiswerk

Werkgevers kunnen een maandelijkse onkostenvergoeding toekennen aan werknemers die van thuis uit werken. Het is hierbij niet van belang of een werknemer reeds vóór de coronacrisis thuiswerk verrichtte. Er dient dus geen formele telewerkovereenkomst te zijn afgesloten tussen werkgever en werknemer.

De maandelijkse bureauvergoeding bedraagt 126,94 EUR. Deze maatregel beoogt de bureaukosten in de privéwoning van de werknemer te dekken. De werkgever kan daarenboven een forfaitaire kostenvergoeding toekennen van 20 EUR per maand voor het gebruik van een privé internetaansluiting en 20 EUR per maand voor het gebruik van een privécomputer.

De bureauvergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en biedt dus een belangrijk (para)fiscaal voordeel.(10)


7. Aanmoedigingspremie voor werknemers

De reeds bestaande aanmoedigingspremie wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende omzet of een dalende productie als gevolg van de coronacrisis. Er dient wel een substantiële vermindering te zijn van minstens 20% qua productie, omzet of bestellingen t.o.v. dezelfde maand in het voorgaande jaar. De werkgever moet dit bovendien bewijzen d.m.v. een plan waaruit deze vermindering blijkt.

De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 EUR. De uitbreiding van deze premie geldt enkel voor de periode van 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020.

Voor meer informatie kan men een mail sturen naar [email protected]. (11)


8. Afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor fiscale schulden

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën biedt een reeks fiscale maatregelen aan voor ondernemingen en zelfstandigen in moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis.

Het gaat hierbij om volgende fiscale schulden: bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Men kan voor deze schulden een afbetalingsplan genieten. Tevens is er ook een vrijstelling van nalatigheidsintresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voorzien.

Deze maatregelen zijn enkel van toepassing op natuurlijke- of rechtspersonen die in het bezit zijn van een ondernemingsnummer (KBO-nummer) en die daadwerkelijk hinder ondervinden ten gevolge van de coronacrisis. Men dient deze hinder ook aan te tonen (vb. daling omzet). Tevens dient men de voorwaarden na te leven voor het indienen van de aangiften en mogen de schulden niet voortvloeien uit fraude.

Het is evident dat de steunmaatregelen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet wordt nageleefd of wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.

Er moet per afzonderlijke schuld een aanvraag worden ingediend door het invullen van een formulier verkrijgbaar op volgende website: financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19. De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) per e-mail of per brief.(12)


9. Uitstel voor het indienen van bepaalde fiscale aangiften

Zowel voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting (VenB), rechtspersonenbelasting (RPB), belasting niet-inwoners vennootschappen (BNI-ven) als de periodieke aangiften en intracommunautaire opgaven in btw verband, is er uitstel voorzien.

De bijkomende termijn voor de aangiften VenB, RPB en BNI-ven is enkel van toepassing op de aangiften met een uiterste indieningsdatum van 16 maart 2020. Deze indieningsdatum wordt verlengd tot en met 30 april 2020.

In het kader van de btw-aangiften kan men algemeen stellen dat de termijn, zowel voor maandelijkse aangevers als kwartaalaangevers, wordt verlengd met 18 dagen.

Tevens wordt er een automatisch uitstel van betaling van twee maanden toegepast voor btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting zonder dat er boetes of intresten zijn verschuldigd.(13)

Ook inzake fiscale verplichtingen in het kader van erf- en registratiebelasting worden de termijnen verlengd. De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) beschouwt namelijk de huidige periode, waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden, als een tolerantieperiode. Gedurende deze tolerantieperiode worden belastingplichtigen, naar aanleiding van de overschrijding van de aanvankelijke termijnen, niet met belastingverhogingen gelast. Daarenboven is dit uitstel van belastingverhoging van toepassing op de twee maanden volgend op deze tolerantieperiode. Dit uitstel wordt automatisch toegepast; een aanvraag tot uitstel indienen is dus niet nodig.(14)


10. Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting voor bedrijven

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven worden pas vanaf september 2020 uitgestuurd i.p.v. vanaf mei 2020.(15)

Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen vier maanden bijkomend uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting.(16)

Praktisch betekent dit dat aanslagbiljetten die vanaf 26 maart worden verstuurd vermelding maken van een betaaltermijn van zes maanden i.p.v. twee maanden. Indien men reeds een aanslagbiljet heeft ontvangen, mag men bij de gebruikelijke betaaltermijn van twee maanden vier maanden extra bijrekenen. Er worden hoe dan ook geen nalatigheidsintresten aangerekend voor die bijkomende periode van vier maanden.

Bovenstaande maatregelen gelden niet voor eenmanszaken. Zij kunnen wel een afbetalingsplan en kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen bij VLABEL.(17)


11. Flexibiliteit

Ten slotte lijkt het ons nuttig om te vermelden dat ondernemingen in overleg kunnen gaan met het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) omtrent de verlenging van termijnen bij volgende subsididies:

 • Baekeland-mandaten ;
 • Ecologiepremie+ ;
 • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek ;
 • Innovatiemandaten (IM) ;
 • Onderzoeksproject ;
 • Ontwikkelingsproject ;
 • Strategische ecologiesteun (STRES) ;
 • Strategische Transformatiesteun (STS) ;
 • Thematische ICON-projecten.

Men kan hiervoor steeds terecht bij zijn dossierbehandelaar, het VLAIO Contact Center via [email protected] of via telefoon: 0800 20 555.


12. Overige maatregelen

Er zijn nog een aantal steunmaatregelen die in dit artikel niet aan bod zijn gekomen. Hieronder vindt u een kort overzicht van deze maatregelen:

 Steunmaatregelen voor de toeristische sector ;

 • Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw ;
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen ;
 • Tijdelijke werkloosheid bij overmacht of om economische redenen ;
 • Verhoging uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid ;
 • Het bankenplan ;
 • Kmo-groeisubsidie ;
 • Steunmaatregelen door steden en gemeenten.


Uiteraard kan u steeds bij ons terecht voor al uw vragen.

 

Arkalis – Partners in law


Actueel tot 25 maart 2020

 


(1) Art. 1-8 MB 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18 maart 2020.

(2) Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, p. 1-2.

(3) Art. 1 MB 13 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be ;

(4) Art. 1 en art. 6 MB 13 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be.

(5) Art. 4 en art. 5 MB 13 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be ; vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoeveel-bedraagt-de-corona-hinderpremie.

(6) Art. 1 MB 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18 maart 2020.

(7) Zie www.pmvz.eu/corona-uitbreiding.

(8) Zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus.

(9) Zie rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen ; vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-van-verschuldigde-betalingen-aan-de-rsz-coronavirus.

(10) Zie rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/vergoeding-voor-thuiswerk ; vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerk-coronavirus.

(11) Zie www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector.

(12) Zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-maatregelen-naar-aanleiding-van-het-coronavirus.

(13) Zie financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen.

(14) Zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.

(15) Zie vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus.

(16) Zie www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/steunmaatregelen-voor-bedrijven-die-schaden-lijden-door-het-coronavirus.

(17) Zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.